2020-02-20     Anety, Lehca, Leona     "Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości - nic nie jest stracone". Pam Brown    
Strona główna -> Statut

                                                        STATUT

             STOWARZYSZENIA NARODOWO – PATRIOTYCZNEGO

„ ROTA

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 Stowarzyszenie o nazwie

                STOWARZYSZENIE NARODOWO – PATRIOTYCZNE     

                                                                     „ ROTA”

zwane dalej STOWARZYSZENIEM jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem,

 mającym na celu :

     1. Organizację corocznego festiwalu pod nazwą:  

NARODOWY POLSKI FESTIWAL PIEŚNI, PIOSENKI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ

„BOGU I OJCZYŹNIE ” im. ks. kard. Władysława Rubina

a)  Stowarzyszenie zastrzega sobie wyłączność do korzystania z nazwy

     festiwalu pod sankcją  odpowiedzialności cywilno –  prawnej.

2.  rozwijanie postaw i działań sprzyjających: rozwijaniu poczucia

     odpowiedzialności   i poszanowania dla polskiego dziedzictwa

     kulturowego;

3.  kształtowanie humanizmu i patriotyzmu;

4.  promowanie tradycji i kultury regionalnej oraz ojczystego kraju;

5.  pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

     życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

 

6.  działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób

     zagrożonych  wykluczeniem społecznym;

 

7. działalność charytatywną.

 

8. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie

    polskości oraz  rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej

    i kulturowej.

 

9. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka

    regionalnego.

 

 10. ochronę i promocję zdrowia;

 

 11. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

 

 12. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 

 13. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 

 14. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój

       przedsiębiorczości;

 

 15. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 

 16. naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie;

 

 17. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci

        i młodzieży;

 

 18. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 

 19. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

 

 20. ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;

 

 21. działalność na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa;

 

 22. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód

       obywatelskich,  a także działań wspomagających rozwój demokracji;

 

 23. upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;

 

 24. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów

       i współpracy  między społeczeństwami;

 

 25. promocję i organizację wolontariatu;

 

 26. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

 

 27. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrony praw

       dziecka;

 

  28. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

 

 29. organizację wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i sportowych;

 

 30. promocję i organizację wolontariatu,

 

 31. opiekę nad zabytkami,

 

 32. wydawanie książek, czasopism, broszur oraz materiałów promocyjnych

       związanych  z celami stowarzyszenia;

 

33. współpracę z administracją rządową, samorządami, organizacjami

      pozarządowymi,  sektorem gospodarczym oraz środkami masowego

     przekazu;

 

34. promowanie aktywności fizycznej, sportu oraz zachowań pro zdrowotnych

      społeczeństwa;

 

35. organizację wydarzeń sportowych, promowanie sportu powszechnego

      poprzez: organizację imprez masowych o charakterze multisportowym;

 

36. prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności techniczne, manualne,

      plastyczne, jak i wiedzę techniczną w śród młodzieży;

§ 2.

 Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lubaczów, ul. Kościuszki 2.

    § 3.

 Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo

 Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r./ Nr 20, póz. 104, z późn. zm.) oraz

 niniejszego Statutu.

 § 4.

 Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność 

 z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

2.   Stowarzyszenie zastrzega sobie wyłączność do korzystania z nazwy 

      STOWARZYSZENIE NARODOWO – PATRIOTYCZNE „ ROTA”

      pod sankcją odpowiedzialności cywilno – prawnej.

               § 5.

1. Stowarzyszenie używa pieczęci , może posiadać godło, sztandar oraz hymn.

     § 6.

  2. Stowarzyszenie szanuje godność wszystkich ludzi bez względu na płeć,

      urodzenie, wykształcenie, zawód, narodowość, rasę, wyznanie

      oraz  pochodzenie społeczne.

    § 7.

1. Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem  obszar Rzeczpospolitej

    Polskiej.

 2. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały na terenie Rzeczypospolitej

    Polskiej.

3. Dla właściwego realizowania swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić

    również  działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

  § 8.

      Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony, z zastrzeżeniem

      § 29 ust.1.

§ 9.   

Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak,

 do prowadzenia swoich  spraw, zatrudniać pracowników.

§ 10.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy

 Prawo Działalności  Gospodarczej.

Rozdział II

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 11.

 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

 § 12.

 Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletni obywatele

 Polski oraz  Polacy  zamieszkujący poza granicami kraju, którzy :

 1.  uznają statutowe cele Stowarzyszenia;

 2.  wyrażają gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji;

 3.  złożą deklarację członkowską;

§ 13.

 Członkostwo zwykłe Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcie

kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia  w drodze uchwały, podjętej

zwykłą większością głosów.

 § 14.

 1. Członkowie zwykli Stowarzyszenia zobowiązani są:

a)  swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia

     Stowarzyszenia,

 b)    dbać o jego dobre imię,

      c)    popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

      d)    przestrzegać postanowień Statutu,

      e)    regularnie opłacać składki.

 

 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia,

      w szczególności:

      a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

 b)  może składać wnioski i propozycje we wszystkich sprawach dotyczących

  celów  i funkcjonowania Stowarzyszenia.

§ 15.

1.  Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą zostać osoby fizyczne

     i osoby prawne,  poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi

    Stowarzyszenia, który   podejmuje w tej sprawie uchwałę zwykłą

    większością głosów.

  2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego

      z uwzględnieniem  postanowień § 18 ust. 2,

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą

    z Zarządem  Stowarzyszenia.

 4. Członkowie wspierający Stowarzyszenie zobowiązani są:

a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia

    Stowarzyszenia

b)  dbać o jego dobre imię,

     c)  popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

     d) przestrzegać postanowień Statutu,

5.  Członkowie wspierający Stowarzyszenie nie są obowiązani do opłacania

    składek, jak również  nie przysługuje im bierne oraz czynne prawo

    wyborcze do władz Stowarzyszenia. Członkowie

     wspierający Stowarzyszenie mogą składać wnioski  i propozycje

     w istotnych sprawach  dotyczących celów i funkcjonowania

     Stowarzyszenia.

§ 16.

 Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia osobom fizycznym

  i osobom prawnym mającym duże osiągnięcia w działalności na rzecz

   dobra Ojczyzny i Narodu.

§ 17.

 1. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje

     poprzez:

    a) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu Stowarzyszenia,

    b) wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia:

         -   za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

         -    za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

         -    za zaleganie z opłatą składki członkowskiej  przez okres trzech

              miesięcy,

         -    w oparciu o umotywowany wniosek co najmniej 10 członków

              Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. b,

       -    z powodu utraty praw publicznych, w wyniku prawomocnego

            orzeczenia sądu,

     c) śmierć członka.

 2. Skreślenie z listy członków wspierających Stowarzyszenia następuje

     poprzez:

    a) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu Stowarzyszenia,

   

 b) wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia:

    - za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

   - z powodu likwidacji osoby prawnej,

    - z powodu utraty praw publicznych, w wyniku prawomocnego orzeczenia

       sądu,

    c) śmierć członka.

§ 18.

 Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia, członkowi

przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie

21 dni od podjęcia takiej uchwały.

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

Rozdział III

 WŁADZE STOWARZYSZENIA

 § 19.

 Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 20.

 Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 

 

 

 

§ 21.

 Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków

uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia  Statutu

nie stanowią inaczej.

 § 22.

 

  1.  Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

 

      - Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

  2.  Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na rok

      kalendarzowy.

 

  3.  Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub

       na pisemny, uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej.

 4.  O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania,  Zarząd

      zawiadamia członków lub delegatów co najmniej na 14 dni przed

      wyznaczonym terminem w sposób zwyczajowo przyjęty.

5.  W Walnym Zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków

     uprawnionych do głosowania.

6.  Uprawnionymi do głosowania są jedynie członkowie zwyczajni

     Stowarzyszenia.

7.  W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie

     Członków po 1/2 godzinie w drugim terminie, który może być wyznaczony

     tego samego dnia, Walne Zebranie może skutecznie obradować

     i podejmować uchwały, bez względu na liczbę uczestników.

8. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie

     wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście.

9. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie zmian Statutu,

g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania okręgów Stowarzyszenia,

h) ustalanie wysokości składek członkowskich.

10. Uchwały Walnego Zebrania w sprawie zmiany Statutu,  odwołania

     członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej  przed upływem ich

    kadencji, zapadają  bezwzględną większością głosów w obecności

     połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Podjęcie uchwały

     w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia następuje w głosowaniu tajnym

     większością 2/3 głosów w obecności połowy członków zwyczajnych

    Stowarzyszenia, na umotywowany wniosek co najmniej 10 członków

     zwyczajnych Stowarzyszenia.

11.  Każdemu obecnemu na Walnym Zebraniu członkowi zwyczajnemu

      przysługuje jeden głos.

 

§ 23.

1.  Zarząd Stowarzyszenia jest trzy  osobowy. W jego skład wchodzą: Prezes,

     Wiceprezes, Członek zarządu.

2.  Zarząd jest powoływany przez walne Zgromadzenie w tajnym głosowaniu zwykłą

      większością głosów.

 3.  Do kompetencji Zarządu należy:

 a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

 b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

 c) zwoływanie Walnych  Zebrań;

 d) przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków Stowarzyszenia;

 e) realizacja innych spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia, nie

     należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków i Komisji

     Rewizyjnej;

 

 § 24.

 1.  Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: Przewodniczącego i dwóch

      Członków.

3.  Komisję Rewizyjną powołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

     w tajnym  głosowaniu zwykłą większością głosów.

3.   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 a) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,

 b) składanie Walnemu Zebraniu wniosków w przedmiocie udzielenia

     absolutorium Zarządowi,

 c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,

d) kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

e) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia, na działalność Zarządu.

                      § 25.

 W razie zmniejszenia się składu Zarządu, z przyczyn wymienionych w § 18

  ust.1  w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może

  nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali

 członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę

  składu Zarządu.

§ 26.

W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej, z przyczyn

wymienionych w  § 18 ust.1 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej

składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali

członkowie Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można powołać nie więcej niż

połowę składu organu.

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 27.

1.  Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn,

     spadków,  zapisów oraz z ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację, według zasad określonych

    w odrębnych  przepisach.

 3.  Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

4.  Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest prezes i wiceprezes

     Zarządu, a do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych

     i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia, upoważnieni są

     dwaj członkowie Zarządu łącznie.

Rozdział VI

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§ 28.

1.  Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania

     o której mowa w  § 21 ust.8 zdanie drugie lub w innych przypadkach

      przewidzianych  w przepisach prawa.

2.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie

     podejmuje uchwałę o przeznaczeniu jego majątku i powołuje

     Likwidatorów.

3.  Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

 

Rozdział VII

                                                Przepisy przejściowe i końcowe

                                                                     

 

§ 29.

 

W sprawach nie uregulowanych mniejszym Statutem, zastosowanie mają

 przepisy Ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§ 30.

 Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 Lubaczów dn. 14.02.2017 r.                                                                                 

 

Wojciech Mamczur - Przewodniczący  Zarządu.

 

 Marlena Golenia -Wice Przewodnicząca Zarządu .

 

 Zbigniew Słotwiński -  Członek Zarządu 

 

 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska