2020-02-20     Anety, Lehca, Leona     "Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości - nic nie jest stracone". Pam Brown    
Strona główna -> Statuetka "Bogu i Ojczyźnie" REGULAMIN KAPITUŁY STATUETKI

"Bogu i Ojczyźnie"


* im. Kardynała Władysława Rubina

 

za

 wybitne osiągnięcia w krzewieniu Kultury Polskiej, działalność Narodowo - Patriotyczną, miłość do Narodu Polskiego i wartości chrześcijańskich

 

 

1. Kapituła Statuetki „Bogu i Ojczyźnie” im. Kardynała Władysława Rubina za wybitne osiągnięcia w krzewieniu Kultury Polskiej i działalność Narodowo - Patriotyczną miłość do Narodu Polskiego i wartości chrześcijańskich powołana została do życia w dniu  3 maja 2010  roku przez Komitet Założycielski Kapituły. W skład Komitetu Założycielskiego Kapituły weszli: Zarząd Stowarzyszenia Narodowo Patriotycznego „Rota” oraz Proboszcz Parafii Konkatedralnej św. Stanisława B.M w Lubaczowie.

           

2. Kapitułę stanowią: Zarząd oraz Rada Kapituły.

 

3. Zarząd Kapituły składa się z 3 do 5  osób. Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.  W skład zarządu wchodzą: Proboszcz Parafii Konkatedralnej, Prezes  oraz jeden z członków zarządu Stowarzyszenia „ROTA”, przedstawiciel władz lokalnych i organizacji pozarządowych. Podział funkcji następuje na pierwszym posiedzeniu zarządu w formie głosowania jawnego. Radę stanowią zaś osoby zaproszone przez zarząd do udziału w Kapitule a związane z osobą ks. kardynała W. Rubina oraz osoby o powszechnie znanym zaangażowaniu w działalność patriotyczną. Przewodniczącym Rady Kapituły jest każdorazowy Biskup diecezji zamojsko – lubaczowskiej lub wskazana przez niego osoba.

 

 

4. Celem Kapituły jest wyróżnianie osób prawnych i fizycznych oraz organizacji nagrodami i wyróżnieniami im. Kardynała Władysława Rubina za wybitne osiągnięcia w krzewieniu Kultury Polskiej, działalność Narodowo - Patriotyczną, miłość do Narodu Polskiego i wartości chrześcijańskich.


5. Głównym wyróżnieniem, przyznawanym przez Kapitułę jest nagroda „Statuetka im. Kardynała Władysława Rubina „BOGU I OJCZYŹNIE ”,

za

wybitne osiągnięcia w krzewieniu Kultury Polskiej, działalność Narodowo - Patriotyczną, miłość do Narodu Polskiego i wartości chrześcijańskich  

przedstawiająca orła trzymającego ryngraf z Matką Bożą Łaskawą na cokole z motywem ślubów Króla Jana Kazimierza. Statuetka wręczana jest wraz z dyplomem. Dyplom Statuetki podpisują Przewodniczący  Rady Kapituły, Przewodniczący Zarządu Kapituły.

 

6. Wyróżnienia są przyznawane raz do roku w edycjach corocznych na podstawie audytu złożonych zgłoszeń.


7. Wyróżnienia są wręczane podczas corocznej edycji Polskiego Festiwalu Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie” im. Kardynała Władysława Rubina.

 

8. Zgłoszenia kandydatów do nagrody mogą dokonywać:

 

- zarząd kapituły

 

- rada kapituły


- organizacje społeczno-zawodowe


- organizacje pozarządowe


- organizacje charytatywne

 

- organizacje polonijne


- osoby prywatne


- laureaci poprzedniej edycji

 


9. Zarząd Kapituły przyjmuje wnioski w formie pisemnej lub elektronicznej wg wzorów, podanych w załączniku do regulaminu zgłaszania kandydatów do nominacji, w terminie do 30 marca każdego roku.


10. Zarząd Kapituły sprawdza wnioski pod względem formalnym i merytorycznym.

 
11. W przypadku nie spełnienia podstawowych warunków regulaminowych, Zarząd Kapituły może odstąpić od przyjęcia wniosku.

 

12. Wyróżnienia otrzymują laureaci, wskazani przez członków Rady Kapituły, spośród kandydatów zgłoszonych do wyróżnienia w udokumentowanych, pisemnych wnioskach.
 
13. W przypadku równej ilości otrzymanych głosów przez dwóch i więcej kandydatów głos rozstrzygający posiada Przewodniczący Rady Kapituły, który dokonuje wyboru laureata.


14. Decyzje Rady Kapituły są ostateczne.

 

 
15. Laureatem wyróżnienia można zostać tylko raz.

 

 16. Nie przewiduje się nadawania wyróżnienia pośmiertnie.


17. Osoby nominowane do wyróżnienia uczestniczą w uroczystej Gali.

 


18. Prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Kapituły przysługuje Zarządowi Kapituły.


19. Każdorazowa zmiana Regulaminu wymaga zatwierdzenia jej przez Zarząd Kapituły w formie uchwały.20. Regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia na  posiedzeniu Komitetu Założycielskiego Kapituły w dniu 3 maja 2010 r.

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska